ZUIGBUIZEN.NL

ZUIGBUIZEN

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater wordt opgepompt. Dit is nodig om de stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, gewoon om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden o.a. bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarage's enz.

Verticale bronbemaling
Er zijn meerdere systemen om verticaal te bemalen, meestal gebruikt men hiervoor vacuüm (korte) - of graviteits (lange) filters. Op regelmatige afstanden van bijvoorbeeld 2 m worden 4 tot 7 meter lange zuigbuizen (vacuümfilters) de grond ingebracht met behulp van een spuitlans. Deze zijn aangesloten op een verzamelleiding, die is aangesloten op een vacuümpomp. Maximale opvoerhoogte is 4 (vacuümfilter) à 5 (graviteitsfilter) m. In de afvoerslang kan een watermeter zitten, die in verband met lozingskosten de hoeveelheid opgepompt water meet.
Bij bemalingen op grote diepte (meer dan 5m) worden dieptebronnen gebruikt, deze bestaan uit een onderwaterpomp.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod